Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Trainingscentrum Helena B.V. gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66378494
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 WIJ VERWERKEN (MOGELIJK) DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U INDIEN U:
(a) www.trainingscentrumhelena.nl bezoekt
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement of (reeks) activiteit(en) of anderszins een product of dienst bestelt
(c) lid wordt; of uw (minderjarige) kind(eren) lid wordt
(d) zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven
(e) contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2 WIJ VERZAMELEN DAARBIJ (MOGELIJK)DE VOLGENDE (PERSOONS)GEGEVENS:
(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN, beroep
(b) Lidmaatschapsnummer en/of klantnummer
(c) Gemaakte afspraken
(d) Eventuele (gezondheid) meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven
(e) Eventuele voortgangsgegevens (inclusief (Krav Maga) level, prestatie monitoring en lichaamswegingen –en metingen)
(f) deelname en aanwezigheidsregistratie

1.3 WIJ KUNNEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN OM (HET DOEL):
(a) het lidmaatschap te effectueren en/of de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren en/of een betaling te effectueren (facturatie en/of incasso)
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap of de inschrijving de wijzigen
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden
(d) onze nieuwsbrieven te versturen
(e) onze website en/of social media kanalen te optimaliseren
(f) onze dienstverlening te verbeteren
(h) uw voortgang te monitoren en/of kwalificatie voor evenement (bijvoorbeeld examen) te toetsen

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met ons Office Management, via contact@trojanpower.nl of telefoonnummer 023-8445093 voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Trainingscentrum Helena B.V.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 WIJ VERSTREKKEN UW GEGEVENS AAN DE VOLGENDE DERDEN:
(a) EuropeWebCompany B.V. (‘E-pass’) voor de ledenadministratie en lesregistratie, uitsluitend in het geval van lidmaatschap
(b) Willemspark Software v.o.f. (Autorespond.nl), uitsluitend in het geval van facturatie bij aankoop van een dienst of inschrijving voor mailing
(c) Stichting IKMF Nederland, uitsluitend in het geval van deelname aan reguliere Krav Maga lessen waarbij lidmaatschap van IKMF Nederland noodzakelijk is
(d) Dragon Door Publications, Inc., uitsluitend in het geval van deelname aan Dragon Door evenementen die door Trainingscentrum Helena worden georganiseerd
(e) Joomla Website Designer
(f) EHF Nutrition B.V. (Fittergy), uitsluitend in het geval van deelname aan Sportvasten programma
(g) Direct Pay Services B.V., uitsluitend in het geval van incasso van contributie
(h) Ons accountantskantoor (Maatschap Verhagen en Van Kerkhof), uitsluitend in het geval van facturatie
(i) Ons boekhoudprogramma (Exact Holding B.V.), uitsluitend in het geval van facturatie

4.2 GEBRUIK VAN FOTO EN VIDEO/FILM
Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of onze activiteiten op een externe locatie publiceren op onze website evenals onze social mediakanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen

COPYRIGHT © TROJAN POWER ACADEMY