ALGEMENE VOORWAARDEN

Huisregels Trojan Power Academy

 • Iedereen wordt geacht op tijd in volledig tenue aan de les te beginnen.
 • Iedereen wordt vriendelijk verzocht gewassen en schoon voor de les aan te treden i.v.m. de hygiëne.
 • Het dragen van sieraden (horloges, oorbellen, kettingen, piercing e.d.) tijdens de training is niet toegestaan. Dit is voor uw eigen veiligheid en die van je trainingspartner.
 • Voor de Krav Maga les dienen nagels kort en schoon te zijn. Lang haar dient samengebonden gedragen te worden. Het elastiek mag geen scherpe of harde delen bevatten.
 • Na de warming-up kan niemand zich meer bij de les voegen, tenzij dit in overleg met de lesgevende instructeur anders is bepaald.
 • We ruimen ons eigen DNA zo veel mogelijk op
 • Als er een les gaande is, wachten de leden voor de volgende groep in de kantine, kleedkamer of op de banken in de zaal tot zij aan de beurt zijn.
 • We tonen respect voor onze partner. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.
 • We laten ons ego buiten de trainingslocatie
 • We komen niet aan de lesmaterialen, tenzij we hiervoor toestemming van de lesgevende instructeur hebben gekregen.
 • We betreden de zaal op blote voeten of speciaal door de instructeur daar voor aangewezen schoenen.
 • We verbinden opgelopen wondjes.
 • Tijdens de uitleg gaan we op gepaste manier zitten of staan.
 • Bitje doen we uit wanneer we praten met de instructeur.
 • De instructies van de instructeur of assistent-instructeur worden opgevolgd.
 • We verlaten de zaal/les alleen nadat we de instructeur dit hebben gemeld.
 • We oefenen met diegene die jou uitnodigt of jou als partner toegewezen wordt.
 • Bij het werken met meerdere personen bepaal je samen de intensiteit van de uitvoering van de opdracht. We passen ons altijd aan het vermogen van onze partner.
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen. Bezoekers dienen rustig op de bank plaats te nemen.
 • Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • Het is verboden te eten of te drinken in de zaal, tenzij door de instructeur anders is bepaald (bijv. in het geval van diabetes). Bidons zijn toegestaan.
 • Om deel te mogen nemen aan het Krav Maga examen dient de cursist ten minste 75% van de lessen gevolgd te hebben.
 • De aangeleerde, verworven leerstof (materieel of immaterieel), mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord.
 • Video-opnames van lessen of delen van de les zijn ten strengste verboden.
 • Trojan Power Academy behoudt zich het recht voor personen, welke storend en/of afwijkend gedrag vertonen tijdens en/of buiten de les, te verwijderen van de leslocatie en/of tot beëindiging van het lidmaatschap over te gaan.
 • Indien een lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om dit lid de toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • Trojan Power Academy behoudt zich het recht voor om tijd, plaats etc. van de lessen te wijzigen.
 • Op officiële en erkende feestdagen en schoolvakanties is Trojan Power Academy gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.
 • Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen. 

Voorwaarden Trojan Power Academy

 1. Aansprakelijkheid:
  Trojan Power Academy en het personeel van Trojan Power Academy zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.
  Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van zelfverdediging risico’s met zich mee kan brengen. Hij/zij neemt eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van zelfverdediging of van sportdisciplines (bv. fysieke en mentale trainingen, sparvormen of andere activiteiten) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met een van eerder vernoemde activiteiten kan ontstaan, voor eigen risico. Tevens zal ondergetekende Trojan Power Academy en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.
 • De instructeur doceert activiteiten waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de leden. Contact, zoals een handopleggingen, greep, stoot of traptechnieken, welke een fysieke/mentale impact kan hebben op het lid.
 1. Inschrijving:
  Nieuwe inschrijvingen geschieden in overleg met de instructeur/ Trojan Power Academy. Inschrijving is voor een periode van 2 maanden, tenzij anders overeengekomen; het lidmaatschap wordt daarna automatisch stilzwijgend verlengd met telkens een maand. Wanneer een persoon zich inschrijft voor een activiteit, stemt deze in met de huisregels en voorwaarden van Trojan Power Academy.
 2. Wijziging:

Wijziging geschiedt uitsluitend met gebruik van het wijzigingsformulier van Trojan Power Academy, voorzien van handtekening. De werkelijke datum van wijziging is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon wijzigen is niet mogelijk.

 1. Beëindiging:
  Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand met betaling van de opzegmaand voor alle maand abonnementen. Opzegging van halfjaar of jaar abonnementen en programma’s is uitsluitend mogelijk na het verloop van de vooraf besproken termijn. Opzegging geschiedt uitsluitend met gebruik van het uitschrijfformulier van Trojan Power Academy, voorzien van handtekening. De werkelijke datum van uitschrijving is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon opzeggen is niet mogelijk.
 2. Bij uitschrijving dient het lid een kopie van het uitschrijfformulier te bewaren als naslagwerk. Trojan Power Academy kan hier bij onduidelijkheden over een uitschrijving naar vragen. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk, middels het uitschrijfformulier beëindigt, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn als beschreven in 4.
 3. Betaling:
  Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.
  De contributie, respectievelijk het overeengekomen bedrag, in overeenstemming met het besproken lidmaatschap voor automatische incasseren, wordt maandelijks geïncasseerd of vooraf volledig voldaan. De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Trojan Power Academy worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren. Bij niet tijdige betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten, verbonden aan dit incasso, komen voor rekening van de cursist.
  Tijdens vakanties dat Trojan Power Academy gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling
 4. Overige bepalingen:
  De algemene voorwaarden en de huisregels van Trojan Power Academy zijn te allen tijde via het personeel van Trojan Power Academy op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Trojan Power Academy te accepteren.
  Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Trojan Power Academy of Trojan Workout kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben.
 5. Lidmaatschap IKMF:
  Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, bij deelname aan lessen Krav Maga, zich tevens onderwerpt aan de lidmaatschapsvoorwaarden van IKMF-NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via IKMF – Nederland.

Automatisch incasso Trojan Power Academy

Artikel 1
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven of te verzenden via de website. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Trojan Power Academy het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

Artikel 2
De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, middels het daarvoor bestemde uitschrijfformulier. Het geschreven document dient voorzien te zijn van een handtekening.

Artikel 3
De betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn, respectievelijk het overeengekomen bedrag, conform het besproken lidmaatschap, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuwe termijn. Betaling dient te geschieden via automatisch incasso.

Artikel 4
Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren, dient de betaling alsnog binnen 7 dagen te worden voldaan. (Zonder kosten). Hierna worden administratiekosten in rekening gebracht.

Betaling door de klant dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Trojan Power Academy met rekeningnummer NL93RABO0135087759. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant naast vorenstaande rente, herinnerings- en aanmaningskosten en kosten van her-incasso tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht om de daadwerkelijk gemaakte kosten, aan de klant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 5
Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Trojan Power Academy om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de leslocatie/vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 6
De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Trojan Power Academy worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de wijzigde contributie niet wenst te accepteren.

Ondertekende heeft 56 dagen de tijd om zijn/haar bankkantoor de opdracht te geven het bedrag terug te boeken als hij/zij het niet eens is met de afschrijving.

Artikel 7

De persoonsgegevens en of bedrijfsgegevens die Trojan Power Academy in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij:

 1. risicoanalyses;
 2. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Trojan Power Academy gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66378494

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 WIJ VERWERKEN (MOGELIJK) DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U INDIEN U:
(a) www.trojanpower.nl bezoekt
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement of (reeks) activiteit(en) of anderszins een product of dienst bestelt
(c) lid wordt; of uw (minderjarige) kind(eren) lid wordt
(d) zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven
(e) contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2 WIJ VERZAMELEN DAARBIJ (MOGELIJK)DE VOLGENDE (PERSOONS)GEGEVENS:
(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN, beroep
(b) Lidmaatschapsnummer en/of klantnummer
(c) Gemaakte afspraken
(d) Eventuele (gezondheid) meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven
(e) Eventuele voortgangsgegevens (inclusief (Krav Maga) level, prestatie monitoring en lichaamswegingen –en metingen)
(f) deelname en aanwezigheidsregistratie

1.3 WIJ KUNNEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN OM (HET DOEL):
(a) het lidmaatschap te effectueren en/of de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren en/of een betaling te effectueren (facturatie en/of incasso)
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap of de inschrijving de wijzigen
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden
(d) onze nieuwsbrieven te versturen
(e) onze website en/of social media kanalen te optimaliseren
(f) onze dienstverlening te verbeteren
(h) uw voortgang te monitoren en/of kwalificatie voor evenement (bijvoorbeeld examen) te toetsen

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met ons Office Management, via contact@trojanpower.nl of telefoonnummer +31 (0)6 3485 9424 voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Trojan Power Academy

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 WIJ VERSTREKKEN UW GEGEVENS AAN DE VOLGENDE DERDEN:
(a) EuropeWebCompany B.V. (‘E-pass’) voor de ledenadministratie en lesregistratie, uitsluitend in het geval van lidmaatschap
(b) Willemspark Software v.o.f. (Autorespond.nl), uitsluitend in het geval van facturatie bij aankoop van een dienst of inschrijving voor mailing
(c) Stichting IKMF Nederland, uitsluitend in het geval van deelname aan reguliere Krav Maga lessen waarbij lidmaatschap van IKMF Nederland noodzakelijk is
(d) Dragon Door Publications, Inc., uitsluitend in het geval van deelname aan Dragon Door evenementen die door Trojan Power Academy worden georganiseerd
(e) Worldpress website
(f) EHF Nutrition B.V. (Fittergy), uitsluitend in het geval van deelname aan Sportvasten programma
(g) Elastic mail
(h) Ons accountantskantoor (Matchpoint), uitsluitend in het geval van facturatie
(i) Ons boekhoudprogramma (Exact Holding B.V.), uitsluitend in het geval van facturatie

4.2 TOESTEMMING GEBRUIK SPECIFIEKE PUBLICATIE BEELDMATERIAAL

 (a) Middels deze voorwaarden geeft u toestemming voor het gebruik van eventuele foto’s en/of video’s waarop u te zien bent. Het gaat hierbij om gebruik van foto’s en/of video’s op, de website van Trojan Power Academy en voor PR en reclame-uitingen van Trojan Workout en Trojan Power Academy

 

(b) Er wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met beeldmateriaal en worden geen foto’s of video’s gebruikt waarvan wij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u publicatie daarvan niet op prijs zou stellen. Dit geldt slechts voor het beeldmateriaal dat door of in opdracht van Trojan Power Academy/ Trojan Workout wordt gemaakt tijdens lessen en/of evenementen.


·       (c) U kunt deze toestemming altijd zonder opgave van redenen intrekken

(d) Het is mogelijk om ons te verzoeken om een specifieke gebuikte foto of video van u niet meer te gebruiken, dan wel om het beeldmateriaal te verwijderen van de website of de sociale media van onze kanalen. 

(e) We kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of onze activiteiten op een externe locatie publiceren op onze website evenals onze social mediakanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadp

COPYRIGHT © TROJAN POWER ACADEMY