Huisregels Trojan Power Academy
 • Iedereen wordt geacht op tijd in volledig tenue aan de les te beginnen.
 • Iedereen wordt vriendelijk verzocht gewassen en schoon voor de les aan te treden i.v.m. de hygiëne.
 • Het dragen van sieraden (horloges, oorbellen, kettingen, piercing e.d.) tijdens de training is niet toegestaan. Dit is voor uw eigen veiligheid en die van je trainingspartner.
 • Voor de Krav Maga les dienen nagels kort en schoon te zijn. Lang haar dient samengebonden gedragen te worden. Het elastiek mag geen scherpe of harde delen bevatten.
 • Na de warming-up kan niemand zich meer bij de les voegen, tenzij dit in overleg met de lesgevende instructeur anders is bepaald.
 • We ruimen ons eigen DNA zo veel mogelijk op
 • Als er een les gaande is, wachten de leden voor de volgende groep in de kantine, kleedkamer of op de banken in de zaal tot zij aan de beurt zijn.
 • We tonen respect voor onze partner. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.
 • We laten ons ego buiten de trainingslocatie
 • We komen niet aan de lesmaterialen, tenzij we hiervoor toestemming van de lesgevende instructeur hebben gekregen.
 • We betreden de zaal op blote voeten of speciaal door de instructeur daar voor aangewezen schoenen.
 • We verbinden opgelopen wondjes.
 • Tijdens de uitleg gaan we op gepaste manier zitten of staan.
 • Bitje doen we uit wanneer we praten met de instructeur.
 • De instructies van de instructeur of assistent-instructeur worden opgevolgd.
 • We verlaten de zaal/les alleen nadat we de instructeur dit hebben gemeld.
 • We oefenen met diegene die jou uitnodigt of jou als partner toegewezen wordt.
 • Bij het werken met meerdere personen bepaal je samen de intensiteit van de uitvoering van de opdracht. We passen ons altijd aan het vermogen van onze partner.
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen. Bezoekers dienen rustig op de bank plaats te nemen.
 • Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • Het is verboden te eten of te drinken in de zaal, tenzij door de instructeur anders is bepaald (bijv. in het geval van diabetes). Bidons zijn toegestaan.
 • Om deel te mogen nemen aan het Krav Maga examen dient de cursist ten minste 75% van de lessen gevolgd te hebben.
 • De aangeleerde, verworven leerstof (materieel of immaterieel), mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord.
 • Trojan Power Academy maakt gebruik van camera toezicht. Deze is bedoelt om dIefstal tegen te gaan en om te kunnen handhaven van tegen grensoverschrijdend gedrag.
 • Trojan Power Academy behoudt zich het recht voor personen, welke storend en/of afwijkend gedrag vertonen tijdens en/of buiten de les, te verwijderen van de leslocatie en/of tot beëindiging van het lidmaatschap over te gaan.
 • Indien een lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om dit lid de toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • Trojan Power Academy behoudt zich het recht voor om tijd, plaats etc. van de lessen te wijzigen.
 • Op officiële en erkende feestdagen en schoolvakanties is Trojan Power Academy gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.
 • Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen. 

Trojan Power Academy

 1. Aansprakelijkheid:
  Trojan Power Academy en het personeel van Trojan Power Academy zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.
  Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van zelfverdediging risico’s met zich mee kan brengen. Hij/zij neemt eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van zelfverdediging of van sportdisciplines (bv. fysieke en mentale trainingen, sparvormen of andere activiteiten) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met een van eerder vernoemde activiteiten kan ontstaan, voor eigen risico. Tevens zal ondergetekende Trojan Power Academy en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze. De instructeur doceert activiteiten waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de leden. Contact, zoals een handopleggingen, greep, stoot of traptechnieken, welke een fysieke/mentale impact kan hebben op het lid.
 1. Inschrijving:
  Nieuwe inschrijvingen geschieden in overleg met de instructeur/ Trojan Power Academy. Inschrijving is voor een periode van 2 maanden, tenzij anders overeengekomen; het lidmaatschap wordt daarna automatisch stilzwijgend verlengd met telkens een maand. Wanneer een persoon zich inschrijft voor een activiteit, stemt deze in met de huisregels en voorwaarden van Trojan Power Academy.
 2. Wijziging:  Wijziging geschiedt uitsluitend met gebruik van het wijzigingsformulier van Trojan Power Academy, voorzien van handtekening. De werkelijke datum van wijziging is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon wijzigen is niet mogelijk.
 1. Beëindiging:
  Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand met betaling van de opzegmaand voor alle maand abonnementen. Opzegging van halfjaar of jaar abonnementen en programma’s is uitsluitend mogelijk na het verloop van de vooraf besproken termijn. Opzegging geschiedt uitsluitend met gebruik van het uitschrijfformulier van Trojan Power Academy, voorzien van handtekening. De werkelijke datum van uitschrijving is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon opzeggen is niet mogelijk.
 2. Bij uitschrijving dient het lid een kopie van het uitschrijfformulier te bewaren als naslagwerk. Trojan Power Academy kan hier bij onduidelijkheden over een uitschrijving naar vragen. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk, middels het uitschrijfformulier beëindigt, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn als beschreven in 4.
 3. Betaling:
  Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.
  De contributie, respectievelijk het overeengekomen bedrag, in overeenstemming met het besproken lidmaatschap voor automatische incasseren, wordt maandelijks geïncasseerd of vooraf volledig voldaan. De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Trojan Power Academy worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren. Bij niet tijdige betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten, verbonden aan dit incasso, komen voor rekening van de cursist.
  Tijdens vakanties dat Trojan Power Academy gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling
 4. Overige bepalingen:
  De algemene voorwaarden en de huisregels van Trojan Power Academy zijn te allen tijde via het personeel van Trojan Power Academy op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Trojan Power Academy te accepteren.
  Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Trojan Power Academy of Trojan Workout kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben.
 5. Lidmaatschap IKMF:
  Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, bij deelname aan lessen Krav Maga, zich tevens onderwerpt aan de lidmaatschapsvoorwaarden van IKMF-NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via IKMF – Nederland.

Automatisch incasso Trojan Power Academy

Artikel 1
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven of te verzenden via de website. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Trojan Power Academy het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

Artikel 2
De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, middels het daarvoor bestemde uitschrijfformulier. Het geschreven document dient voorzien te zijn van een handtekening.

Artikel 3
De betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn, respectievelijk het overeengekomen bedrag, conform het besproken lidmaatschap, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuwe termijn. Betaling dient te geschieden via automatisch incasso.

Artikel 4
Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren, dient de betaling alsnog binnen 7 dagen te worden voldaan. (Zonder kosten). Hierna worden administratiekosten in rekening gebracht.

Betaling door de klant dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Trojan Power Academy met rekeningnummer NL93RABO0135087759. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant naast vorenstaande rente, herinnerings- en aanmaningskosten en kosten van her-incasso tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht om de daadwerkelijk gemaakte kosten, aan de klant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 5
Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Trojan Power Academy om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de leslocatie/vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 6
De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Trojan Power Academy worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de wijzigde contributie niet wenst te accepteren.

Ondertekende heeft 56 dagen de tijd om zijn/haar bankkantoor de opdracht te geven het bedrag terug te boeken als hij/zij het niet eens is met de afschrijving.

Artikel 7

De persoonsgegevens en of bedrijfsgegevens die Trojan Power Academy in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij:

 1. risicoanalyses;
 2. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Trojan Power Academy gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66378494

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 WIJ VERWERKEN (MOGELIJK) DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U INDIEN U:
(a) www.trojanpower.nl bezoekt
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement of (reeks) activiteit(en) of anderszins een product of dienst bestelt
(c) lid wordt; of uw (minderjarige) kind(eren) lid wordt
(d) zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven
(e) contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2 WIJ VERZAMELEN DAARBIJ (MOGELIJK)DE VOLGENDE (PERSOONS)GEGEVENS:
(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN, beroep
(b) Lidmaatschapsnummer en/of klantnummer
(c) Gemaakte afspraken
(d) Eventuele (gezondheid) meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven
(e) Eventuele voortgangsgegevens (inclusief (Krav Maga) level, prestatie monitoring en lichaamswegingen –en metingen)
(f) deelname en aanwezigheidsregistratie

1.3 WIJ KUNNEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN OM (HET DOEL):
(a) het lidmaatschap te effectueren en/of de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren en/of een betaling te effectueren (facturatie en/of incasso)
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap of de inschrijving de wijzigen
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden
(d) onze nieuwsbrieven te versturen
(e) onze website en/of social media kanalen te optimaliseren
(f) onze dienstverlening te verbeteren
(h) uw voortgang te monitoren en/of kwalificatie voor evenement (bijvoorbeeld examen) te toetsen

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met ons Office Management, via contact@trojanpower.nl of telefoonnummer +31 (0)6 3485 9424 voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Trojan Power Academy

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 WIJ VERSTREKKEN UW GEGEVENS AAN DE VOLGENDE DERDEN:
(a) EuropeWebCompany B.V. (‘E-pass’) voor de ledenadministratie en lesregistratie, uitsluitend in het geval van lidmaatschap
(b) Willemspark Software v.o.f. (Autorespond.nl), uitsluitend in het geval van facturatie bij aankoop van een dienst of inschrijving voor mailing
(c) Stichting IKMF Nederland, uitsluitend in het geval van deelname aan reguliere Krav Maga lessen waarbij lidmaatschap van IKMF Nederland noodzakelijk is
(d) Dragon Door Publications, Inc., uitsluitend in het geval van deelname aan Dragon Door evenementen die door Trojan Power Academy worden georganiseerd
(e) Worldpress website
(f) EHF Nutrition B.V. (Fittergy), uitsluitend in het geval van deelname aan Sportvasten programma
(g) Elastic mail
(h) Ons accountantskantoor (Matchpoint), uitsluitend in het geval van facturatie
(i) Ons boekhoudprogramma (Exact Holding B.V.), uitsluitend in het geval van facturatie

4.2 TOESTEMMING GEBRUIK SPECIFIEKE PUBLICATIE BEELDMATERIAAL

 (a) Middels deze voorwaarden geeft u toestemming voor het gebruik van eventuele foto’s en/of video’s waarop u te zien bent. Het gaat hierbij om gebruik van foto’s en/of video’s op, de website van Trojan Power Academy en voor PR en reclame-uitingen van Trojan Workout en Trojan Power Academy

 

(b) Er wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met beeldmateriaal en worden geen foto’s of video’s gebruikt waarvan wij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u publicatie daarvan niet op prijs zou stellen. Dit geldt slechts voor het beeldmateriaal dat door of in opdracht van Trojan Power Academy/ Trojan Workout wordt gemaakt tijdens lessen en/of evenementen.

 

·       (c) U kunt deze toestemming altijd zonder opgave van redenen intrekken

(d) Het is mogelijk om ons te verzoeken om een specifieke gebuikte foto of video van u niet meer te gebruiken, dan wel om het beeldmateriaal te verwijderen van de website of de sociale media van onze kanalen. 

(e) We kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of onze activiteiten op een externe locatie publiceren op onze website evenals onze social mediakanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

 

Algemene voorwaarden trojan power academy

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit. 

1. Trojan Power Academy, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Gonnetstraat 7, 2011 KA te Haarlem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66378494.

2.   Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Trojan Power Academy een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.   Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.   Partijen: Trojan Power Academy en de wederpartij gezamenlijk. 

5.   Overeenkomst: iedere tussen Trojan Power Academy en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Trojan Power Academy zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de verkoop en levering van producten.

6.   Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Trojan Power Academy en de consument wordt gesloten in het kader van een door Trojan Power Academygeorganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Trojan Power Academy en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake in geval de overeenkomst tussen Trojan Power Academy en de consument middels een webwinkel van Trojan Power Academy is gesloten.

7.   Lidmaatschap: de overeenkomst als bedoeld in lid 5 waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een (personal) trainingsabonnement of duurovereenkomst met betrekking tot coaching.

8.   Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Trojan Power Academy aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals maar niet beperkt tot, voedingssupplementen, trainingsmaterialen, maaltijden, strippenkaarten etc.

9.   Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Trojan Power Academy te verlenen diensten, zoals maar niet beperkt tot (personal) trainingen, leefstijl advisering, coaching en begeleiding.

10.Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

11.Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. 

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Trojan Power Academy en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.   De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.   Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.   Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1.   Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Trojan Power Academy vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Trojan Power Academy kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door Trojan Power Academy worden herroepen.

2.   Aan een aanbod van Trojan Power Academy dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Trojan Power Academy dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

3.   Een samengestelde prijsopgave verplicht Trojan Power Academy niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.   Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Trojan Power Academy, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trojan Power Academy anders aangeeft. In geval van een overeenkomst op afstand, zal Trojan Power Academy die overeenkomst zo spoedig mogelijk na totstandkoming daarvan per e-mail aan de consument bevestigen.

5.   Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

1.   De wederpartij staat ervoor in dat zij Trojan Power Academy], gevraagd en ongevraagd, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.

2.   De wederpartij dient Trojan Power Academy voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen en alle overige inspanningen te verrichten die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

 

ARTIKEL 5. | TRAINING, COACHING EN ANDERE DIENSTVERLENING

1.   Voordat een lidmaatschap ten aanzien van trainings- of voedingsprogramma’s wordt aangegaan, zal Trojan Power Academy de wederpartij een door de deelnemer in te vullen intake/inschrijfformulier beschikbaar stellen. De wederpartij staat ervoor in dat de deelnemer dit formulier volledig en naar waarheid invult en dat het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van het lidmaatschap is vereist, aan Trojan Power Academy beschikbaar wordt gesteld. Trojan Power Academy is gerechtigd om het lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien hij op basis van de middels het formulier verkregen informatie van oordeel is dat het volgen van het trainings- of voedingsprogramma voor de deelnemer onverantwoord is. Ook indien Trojan Power Academy op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan het trainings- of voedingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om trainingen of voedingsprogramma’s te volgen bij het aangaan van de overeenkomst en tijdens de looptijd van de overeenkomst. 

2.   De deelnemer aan fysieke trainingen dient tijdens elke training te beschikken over een door hem meegebrachte handdoek en, indien gewenst, een eigen drinkflesje of bidon. Deze zaken worden niet door Trojan Power Academy aan de deelnemer beschikbaar gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.   De wederpartij dient een medische contra-indicatie voor gebruik van producten of diensten te melden aan Trojan Power Academy en bij eventuele twijfel tot geschiktheid, dit direct te laten beoordelen en het gebruik van de les te staken. 

4.   Het is de wederpartij niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de wederpartij niet bekend is of in strijd met de aangebrachte of gegeven aanwijzingen of instructies. Indien de wederpartij niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Trojan Power Academy kenbaar te maken, zodat Trojan Power Academyuitleg kan geven. 

 

ARTIKEL 6. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

1.   Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt. 

2.   Trojan Power Academy behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij dat redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. In geval een order in gedeelten wordt geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering door of namens de consument in ontvangst is genomen. 

3.   Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.

4.   Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 9, niet gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen. 

5.   Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Trojan Power Academygerechtigd om naar redelijkheid de kosten in rekening te brengen welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichtingen jegens Trojan Power Academydeugdelijk was nagekomen, zoals de kosten in verband met de opslag van de producten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen.

 

 

ARTIKEL 7. | DUUR EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAPPEN & PERSOONLIJK RECHTEN

1.     Na het verstrijken van de initiële periode geldt het lidmaatschap automatisch voor onbepaalde tijd, tenzij na het verstrijken van deze initiële periode anders overeen wordt gekomen.

2.     Indien het lidmaatschap uitdrukkelijk wordt aangegaan voor een bepaalde tijd met automatische beëindiging, zal deze bepaalde tijd nimmer meer dan twaalf maanden bedragen indien de wederpartij een consument is.

3.     Indien een lidmaatschap uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd met automatische beëindiging is aangegaan, eindigt het lidmaatschap door verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege. 

4.     Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd, eindigt één maand na de dag van opzegging, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met dien verstande dat de consument het lidmaatschap op eenzelfde wijze kan opzeggen als waarop het lidmaatschap kan worden aangegaan.

5.   Indien het lidmaatschap een rittenkaart betreft, vervalt de rittenkaart door verstrijken van de daarbij uitdrukkelijk door Trojan Power   geldigheidsduur, ongeacht of de wederpartij de rittenkaart volledig heeft besteed. Een rittenkaart biedt de wederpartij een persoonlijke aanspraak op het volgen van het uitdrukkelijk bedongen aantal lessen/trainingen/sessies verbonden aan de rittenkaart. De rittenkaart vervalt door het verbruik van het bedoelde aantal lessen/trainingen/sessies.

6.   Indien op basis van het lidmaatschap het persoonlijke recht op het volgen van het uitdrukkelijk bedongen aantal bijbehorende lessen/trainingen/sessies wordt verleent per tijdsperiode, dienen deze uitdrukkelijk bedongen aantal lessen/trainingen/sessies gevolgd te worden binnen de uitdrukkelijk aangegeven periode verbonden aan de lidmaatschap, maar uiterlijk binnen de door Trojan Power Academy aangegeven inhaalperiode, waarna het persoonlijk recht vervalt, ongeacht of de wederpartij het uitdrukkelijk bedongen aantal lessen/trainingen/sessies heeft gevolgd.

7.     Bij een beëindiging van een lidmaatschap, om welke reden dan ook, vóór het verstrijken van de initiële periode, is Trojan Power Academygerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende abonnementsbijdrage, inschrijfgeld en/of kosten.  

ARTIKEL 8. | AFZEGGING LESSEN/TRAININGEN/SESSIES DOOR DE WEDERPARTIJ

1.   Een tussen partijen geplande les/training/sessie betreffende een 1-op-1 trainings- of coaching sessie, kan door de wederpartij worden afgezegd tot 24 uur vóór aanvang van de les/training/sessie. Een tussen partijen geplande les/training/sessie betreffende groepstraining of groep coaching, kan door de wederpartij tot acht uur vóór aanvang van de les/training/sessie geschieden.

2.   Indien de wederpartij een les/training/sessie niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel in geval van no-show, komt de betreffende les/training/sessie dan wel het recht van de wederpartij op deelname daaraan, te vervallen zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op het inhalen van de betreffende les/training/sessie. 

3.   Afzegging van een les/training/sessie dient te geschieden middels het account van de wederpartij op de mobiele applicatie of het web portaal dat door Trojan Power Academy aan de wederpartij in gebruik is gegeven, dan wel op een andere door de Trojan Power Academyaangewezen manier.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN EN DERDEN

1.   Overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Trojan Power Academy zich jegens de wederpartij heeft verbonden, betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Trojan Power Academy treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de wederpartij Trojan Power Academyschriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Trojan Power Academy de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2.   Trojan Power Academy is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien Trojan Power Academy de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden overlaat, staat dit niet in de weg aan de wettelijke aansprakelijkheid van Trojan Power Academy voor door hem ingeschakelde derden. 

 

ARTIKEL 10. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

1.   De consument is, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit artikel, gerechtigd om de overeenkomst op afstand, indien die overeenkomst betrekking heeft op het verlenen van diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand een consumentenkoop betreft, is de consument, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Diensten

2.   Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.

3.   Indien de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de consument bij het aangaan van de overeenkomst op afstand dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door Trojan Power Academy is nagekomen.

4.   Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van consument als bedoeld in lid 2, is de consument Trojan Power Academy een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Trojan Power Academy is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Trojan Power Academy moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd.

Consumentenkoop van producten

5.   Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en hanteren voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

6.   Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het betreffende product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Trojan Power Academy retourneren.

7.   De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Trojan Power Academy is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen. Trojan Power Academy is niet gehouden de eventuele bezorgkosten aan de consument terug te betalen indien het recht van ontbinding slechts betrekking heeft op een gedeelte van de bestelling. Voorts is Trojan Power Academy niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Trojan Power Academy aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

8.   Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 10 door de consument is ingeroepen.

9.   Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

Afwikkeling

10.De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Trojan Power Academy aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij [Naam organisatie]. Zodra Trojan Power Academy in kennis is gesteld van de ontbinding door de consument, zal Trojan Power Academy de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

11.Trojan Power Academy zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering en de eventuele kosten als bedoeld in lid 4 en de laatste twee volzinnen van lid 7, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de producten door Trojan Power Academyzijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

 

ARTIKEL 11. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a) een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien: 

1.  de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

2.  de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Trojan Power Academy de overeenkomst op afstand is nagekomen. 

b) een consumentenkoop betreffende: 

1.  de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

2.  de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

3.  de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 

4.  de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken; 

5.  de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

6.  de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst op afstand voor de geregelde levering van dergelijke publicaties. 

c)  de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;

d) een overeenkomst waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

ARTIKEL 12. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

1.   In het kader van een koopovereenkomst, dient de wederpartij op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard of hoeveelheid niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de wederpartij Trojan Power Academy daarvan onverwijld mededeling te doen. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, schriftelijk mededeling te doen aan [Naam organisatie].

2.   Voor zover de overeenkomst niet voorziet in de verkoop van producten, maar in het verlenen van diensten, dan is de wederpartij gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Trojan Power Academy onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan Trojan Power Academymondeling kenbaar te maken, althans binnen twee werkdagen aan Trojan Power Academyschriftelijk mede te delen c.q. te bevestigen.

3.   Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij [Naam organisatie].

4.   Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Trojan Power Academy uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

5.   Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.

6.   Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Trojan Power Academy is geklaagd.

 

ARTIKEL 13. | GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP

1.   Trojan Power Academy levert verkochte producten uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een door Trojan Power Academy, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Trojan Power Academy kunnen doen gelden.

2.   Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Trojan Power Academy dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Trojan Power Academy, het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Trojan Power Academy zijn uitgevoerd.

 

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

1.   Trojan Power Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 

2.   Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3.   Indien Trojan Power Academy bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt.

4.   Elke gedwongen of noodzakelijke sluiting van de vestiging van Trojan Power Academy en/of onmogelijkheid om de diensten (volledig) aan de wederpartij aan te bieden wegens een oorzaak die niet direct of indirect veroorzaakt is door handelen van Trojan Power Academy, gelden als overmacht ex artikel 6:75 BW. Behoudens de situatie dat Trojan Power Academy de diensten op een andere/passende wijze kan organiseren en/of andere afspraken maakt of heeft gemaakt met de wederpartij, wordt de initiële looptijd overeenkomstig artikel 7 lid 1 per datum van het intreden van deze situatie bevroren. Wanneer deze situatie langer dan 6 maanden onafgebroken duurt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op te zeggen, mits met respectering van een opzegtermijn van 1 maand. Artikel 7 lid 7 is van overeenkomstige toepassing op deze beëindiging.  

5.   Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van de vorige bepalingen, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

 

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.   Trojan Power Academy is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Trojan Power Academyter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. 

2.   Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Trojan Power Academygerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

3.   Voorts is Trojan Power Academygerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4.   De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Trojan Power Academyop grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Trojan Power Academybehoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

5.   Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Trojan Power Academyten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 

6.   Indien Trojan Power Academyde overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 16. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1.   Het aanbod van Trojan Power Academy vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Trojan Power Academy vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat in relatie tot consumentenprijzen (mede) inclusief btw worden vermeld.

2.   Trojan Power Academy is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen. Van een prijsverhoging doet Trojan Power Academy schriftelijk mededeling aan de wederpartij. Bij een prijswijziging hoger dan 12% treedt de prijs voor de wederpartij niet eerder in werking dan wanneer zij in de gelegenheid is geweest om het lidmaatschap nog op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht werd. Is de overeenkomst met de consument nog geen drie maanden geleden aangevangen, dan heeft de consument ook het recht de overeenkomst te beëindigen.   

3.   Trojan Power Academy is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen onder invloed van externe factoren zoals; wetswijzigingen, belastingwijzigingen, etc. zonder dat een lopend lidmaatschap mag tussentijds mag worden beëindigd, tenzij de overeenkomst met de consument nog geen drie maanden geleden is aangevangen.

4.   Tenzij ter zake uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Trojan Power Academy gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop van een product Trojan Power Academy de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de feitelijke levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.

5.   Zolang de wederpartij jegens Trojan Power Academy in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Trojan Power Academy niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.   Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen wijze en binnen de door Trojan Power Academy vermelde termijn. Indien de wijze van betaling niet is overeengekomen, is Trojan Power Academygerechtigd om deze wijze naderhand vast te stellen. 

7.   In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de wederpartij redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Trojan Power Academy de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.

8.   De wederpartij is, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat, steeds gehouden te betalen zonder verrekening.

9.   In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

10.Trojan Power Academy is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail/in haar mobiele applicatie aan haar beschikbaar te stellen.

11.Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.

12.Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening, met dien verstande dat ten nadele van de consument niet zal worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

13.In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Trojan Power Academy in afwijking van het bepaalde in lid 5 en 11 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot betaling over te gaan.

 

 

 

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.   Trojan Power Academy verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Trojan Power Academy zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.

2.    Trojan Power Academy draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de schade behoort te dragen krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.

3.   De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Trojan Power Academy kan worden toegerekend.

4.   Aansprakelijkheid van Trojan Power Academy voor herstelbare schade bestaat niet eerder dan nadat de wederpartij Trojan Power Academy in de gelegenheid heeft gesteld om deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Trojan Power Academy ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.

5.   Trojan Power Academy is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het volgende lid, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Trojan Power Academy in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelenTrojan Power Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Trojan Power Academy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Trojan Power Academy toegerekend kunnen worden;

    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6.   De aansprakelijkheid van Trojan Power Academy is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Trojan Power Academybetrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Trojan Power Academy nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Trojan Power Academy daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Trojan Power Academy dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.

7.   De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Trojan Power Academy bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

8.   De wederpartij vrijwaart Trojan Power Academy van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Trojan Power Academy toerekenbaar is.

9.   In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

10.De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Trojan Power Academy.

 

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.   Alle door Trojan Power Academy geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2.   Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.   Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Trojan Power Academy hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4.   De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Trojan Power Academy en de eventueel door Trojan Power Academyaangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Trojan Power Academy is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 19. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1.   Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Trojan Power Academy.

2.   Bij Trojan Power Academy ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

3.   Indien de klacht betrekking heeft op een overeenkomst op afstand en de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 20. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Trojan Power Academy dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, coachingswerkbladen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.

 

ARTIKEL 21. | GEBRUIK ELEKTRONISCHE OMGEVING

1.   Voor zover in het kader van een lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een of meerdere (mobiele) webapplicaties, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.

2.   Trojan Power Academy dan wel zijn licentiegever spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicaties te optimaliseren. Echter kan Trojan Power Academy c.q. zijn licentiegever niet garanderen dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Trojan Power Academyc.q. zijn licentiegever ter zake is uitgesloten.

3.   Trojan Power Academy dan wel zijn licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van Trojan Power Academy dan wel zijn licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties is uitgesloten.

4.   Persoonsgegevens die middels de applicaties worden verkregen, worden verwerkt overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker wordt verondersteld te begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke informatie over de gebruiker voor zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem toepassen van bepaalde privacy instellingen. Elke aansprakelijkheid van Trojan Power Academy dan wel zijn licentiegever ter zake de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker is uitgesloten.

 

ARTIKEL 22. CAMERA TOEZICHT

1. Doel van het Cameratoezicht:

Trojan Power Academy streeft ernaar een veilige en beveiligde omgeving te bieden voor al onze leden en medewerkers. Het cameratoezicht heeft als voornaamste doel diefstal te voorkomen, de veiligheid te waarborgen en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of aan te pakken.

2. Locatie van de Camera’s:

De beveiligingscamera’s zijn strategisch geplaatst op locaties binnen onze sportschool om de veiligheid en beveiliging van zowel eigendommen als personen te waarborgen. Deze locaties omvatten maar zijn niet beperkt tot de in- en uitgangen, fitnessruimtes en gemeenschappelijke ruimtes. Het is belangrijk op te merken dat er geen cameratoezicht is in de kleedkamers.

3. Privacy en Gegevensbescherming:

Wij respecteren de privacy van onze leden en stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens te beschermen. De opgenomen beelden worden vertrouwelijk behandeld en alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot de beveiligingsbeelden. De beelden worden bewaard conform de geldende wetgeving.

4. Diefstalpreventie:

Cameratoezicht dient als een afschrikmiddel tegen diefstal. Wij behouden ons het recht voor om beelden te gebruiken bij onderzoeken naar verdachte activiteiten, met als doel het vaststellen en bestraffen van diefstal binnen onze faciliteit.

5. Gedragsnormen en Grensoverschrijdend Gedrag:

Cameratoezicht helpt ook bij het handhaven van gedragsnormen en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. In geval van ongepast gedrag behouden wij ons het recht voor om beelden te gebruiken om passende maatregelen te nemen, waaronder het informeren van de autoriteiten indien nodig.

6. Recht op Informatie:

Leden hebben het recht om informatie op te vragen over het gebruik van cameratoezicht en de opslag van beelden. Neem contact op met onze administratie voor eventuele vragen over het camerabeleid.

Door het betreden van onze sportschool stemt u in met de voorwaarden van ons cameratoezicht.esl


ARTIKEL 23. | WIJZIGINGEN

1.  Trojan Power Academy is gerechtigd de overeenkomst en deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Bij dergelijke wijzigingen wordt de wederpartij op voorhand te kennen gegeven waar deze op zien. Trojan Power Academy informeert de wederpartij minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. 

2.  Trojan Power Academy kan tevens tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden diensten (o.a. de faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden). Trojan Power Academy zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.  

3.  Indien de wijzigingen in lid 1 of 2 tot gevolg hebben dat de overeenkomst en/of diensten wezenlijk van de afspraken in de overeenkomst of t.a.v. de voorgaande situatie wijzigt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 6:237 onder c BW:

a.  als de wederpartij de overeenkomst wil beëindigen naar aanleiding van de wijziging overeenkomstig lid 1, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen; 

b.  ziet de beëindiging op een wijziging overeenkomstig lid 2, dan gaat de opzegging een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in. 

In alle situaties is het bepaalde in artikel 7 lid 7 van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 24. | SLOTBEPALINGEN

1.   Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.   Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3.   Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Trojan Power Academyaangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen

COPYRIGHT © TROJAN POWER ACADEMY